LÆREPLAN FOR PRIVAT PASNINGSORDNING MARIEHØNEN

massere af nærvær, omsorg, kærlighed. Du er god nok lige præcis som du er! Det at være barn har en værdi i sig selv.

Sociale kompetencer: børnefælleskab, samt børn i udsatte positioner. Børnesyn.

Vi støtter børnene i at føle tilhørsforhold og være en værdifuld deltager i fællesskabet, i både den store og den lille gruppe. Vi giver dem mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov, og samtidig kunne hjælpe og drage omsorg for andre samt danne små venskaber.

Det gør vi ved:
At hjælpe dem med at løse konflikter ved at tale til vi’et. at være opmærksomme på børnenes aktuelle behov.
At sørge for der hele tiden er tilgængelige og nærværende og omsorgsfulde voksne.
At de krav vi stiller til børnene er afstemt efter deres udviklingstrin, Så de oplever at de mester.
At lave små “øer” legehjørne, hvor mindre grupper af børn kan fordybe sig sammen med en voksen.

At børn har adgang til de samme oplevelser og til et fælles repetition i form af fx fortællinger, sange, figur, leg. Ritualer kan skabe kollektiv energi og dermed være generator for følelsesmæssig energi i det enkelte barn i form af selvtillid, engagement og handlekraft.

Hvad kan i som forælder gøre:

Støtte op om og deltage i forældrearrangementer
Have forståelse for at der er 10 børns behov, der skal tilgodeses i pasningsordning
Invitere en kammerat fra pasningsordningen hjem til et par timers leg eller mødes på en legeplads.

 

Krop og bevægelse ( børnesyn og børneperspektiv)

Vi vil styrke børnenes kropsbevidsthed og lære dem glæden ved at bevæge sig. Vi forstår bevægelse som en grundlæggende drivkraft for små børns leg og dermed for deres læring, samt udvikling og trivsel. Vi mener at der er støre sandsynlighed for at børn forsætter med at være fysik aktive, hvis vi som voksne organiser fælles bevægelsesaktiviter på en måde så børn kan deltage med forskellig grad af kompleksitet og når det både er indtures verbalt og kropsligt.

Det gør vi ved:

At se børn som medskabende i deres egen udvikling og som kompetente medspillere i deres egen og hinandens læringsprocesser.
At skabe plads og inspiration til tumlelege
At prioritere gulvplads og udeliv. Vi bruger sansegynger, madrasser/puder, balanceting, bolde m.v.
At høre og bevæge os til musik, vi har bla. En musik pædagog der kommer hver 14 dag og laver musik og rytmik med os.
At lege bevægelseslege hvor vi har fokus på kroppen.
at gå på tur i naturen, hvor vi bland andet går på forskelligt undelag, løbe på bakker og balancere på træstammer.

Vi vil gerne give børnene madmod og forebygge kræsenhed.
Det gør vi ved:
Hyppigt at præsentere dem for nyt mad/nye ingredienser……og vi gentager det mange gange At inddrage dem i madlavningen ved f.eks. at lade dem røre i en skål og skære grøntsager
At lære dem om både surt, sødt, salt og stærkt

Hvad kan i som forælder gøre:

lade barnet gå (når det selv kan) til og fra bilen.
Finde tid i hverdagen til at barnet kan øve sig i at tage tøjet af og på
Give barnet tøj på, der gør det let at øve af- og påklædning.

Lad dem være med til at forberede maden, spis sammen med jeres barn, skub til deres nysgerrighed ved præsentere barnet for ny retter.

 

Barnets alsidige personlige udvikling. Børnefælleskab samt dannelse

 

Vi støtter børnene i at være nysgerrige og undersøgende og turde “være på” samtidig med, at de også kan give plads til andre. Vi vil gerne have, de skal kende egne følelser samt at de kan fordybe sig i leg og aktiviteter. Når børn oplever at deres fortolkning af noget er værdsat, dialog samt medbestemmelse giver mening, så bidrager det grundlæggende også til deres demokratiske dannelsesproces.

Det gør vi ved:
At sætte ord på barnets følelser og handlinger
At tale med forældrene om, hvad der optager barnet lige nu, og hvad der er det næste, vi vil øve og lære.
At anvise et alternativ, når vi standser en handling
at give konkrete anvisninger på, hvad vi ønsker og forventer af barnet
Aldrig at vurdere barnets følelser – alle følelser er ok
først at aflede når vi har anerkendt barnets følelse af frustration.
At følge og støtte op om barnets initiativer
At inddrage barnet i hverdagens gøremål
At lave stillesiddende kreative aktiviteter svarende til barnets alder, men også vilde lege med tydelige start og stop
At respektere at små børn har brug for at bruge hele kroppen, og derfor gerne må sidde, ligge og stå under en aktivitet
At komme med input der kan bygge videre på en leg.

Hvad kan i som forælder gøre her:

Sætte ord på barnets handlinger og følelser være kærlige tydelige voksne
Støtte op om det I sammen med børnepasseren, vurdere vigtigt i barnets udvikling her og nu.

 

Sprog:

Vi støtter børnene i at eksperimentere med forskellige udtryksformer og i at udvikle deres ordforråd. Vi støtter dem også i at udvikle evnen til skabe kontakt og forståelse.

Det gør vi ved:

At sætte ord på barnets handlinger, følelser, begreber og de ting, de viser interesse for
At læse bøger hver dag og benytte dialogisk oplæsning.
At synge og bruge fagter eventuelt at lave bøger med fotos fra barnets hverdag i pasningsordning
At give barnet små opgaver , så de lærer at modtage små beskeder
At lege lytte- og gemmelege med (med både personer og ting)
At tale med dem om de oplevelser, forældrene har fortalt om hjemmefra
At benævne farver, antal og bogstaver.

Hvad kan i som forælder gøre her:

Sætte ord på barnets og egne handlinger og følelser
Læse bøger og synge med barnet dagligt Inddrage barnet i, og tale om , de daglige gøremål
Fortælle børnepasseren om små oplevelser hjemmefra, så børnepasseren kan tale med barnet om dem.

 

Kulturalle udtryksformer:

Vi lærer børnene om traditioner, fællesskaber og forskellige måder at udtrykke sig på.

Det gør vi ved:
At vise børnene og inddrage dem i musik.
at lave kreative ting hvor vi benytter forskellige slags materialer.
At lege med klædud-tøj.
at gøre noget ud af højtiderne sammen med børnene.
Fx Lave påsketing så karse. Fastelavn, jul mm
At lære dem rim og remser samt kendte billedbøger/sange. At inddrage forældrene i forskellige arrangementer.
Fx holder vi sommerhygge og julehygge hvert år.

Hvad kan i som forælder gøre her:

Deltage aktivt i forældrearrangementer.
vise interesse for de ting, barnet har deltaget i, i pasningsordningen.
tage barnet med på biblioteket, ud at handle, inddrage det i rengøring, madlavning m.v.

 

Natur og naturfænomener.

Vi vil gerne lære børnene glæden ved at opholde sig i naturen. De skal opleve lys, lyde, luft, farver, dyr og planter.
De skal også lære hvordan man viser respekt for naturen og dyrene – store som små.

Det gør vi ved:

At lege i haven.
At børnene er med til at fodre og passe vores dyr på vores bondegård, og derved lære at værne om dyr.
At holde udedage, hvor alt fra aktiviter til måltider og middagssøvn foregår i det fri.
At tale om vejr og hvad der kommer ned fra himlen.
At lave typiske indeaktiviteter udenfor.
At tale om og være gode rollemodeller i forhold til at passe på naturen (vi smider ikke affald på jorden, vi træder ikke på edderkopper, vi ridser i ikke i barken på træerne osv.)

Hvad kan i som forælder gøre her:

Sørge for praktisk tøj der passer til aktiviteten og som barnet kan bevæge sig frit i.
Tale med barnet om hvad, det har oplevet i løbet af dagen i pasningsordning.

 

Leg og Læring:

vi forstår fremmelsen af små børns trivsels, sundhed, udvikling og læring som noget der primært drives af legende aktivitet. Vi  giver plads til og inspirer til forskellige typer leg både inde og ude. De yngste børns læring sker igennem deres krop og sanser. Ved at sanse deres omverden udvikler de deres forståelse af verden og dens sammenhæng.

vi fremmer børns leg og læring.

Det gør vi ved at:

organiser tid, rum og forskellig materialer der kan inspirer til forskellig leg

inspirer til forskellige leg og legetemaer

vejlede børn hvis legen medføre en voksens hjælp til samspilsmønsteret.

Være bevidst om egen rolle og deltagelse i børnenes leg.

Deltage aktivt i leg og bidrag til at alle børn kommer med ind i legen.

Støt den leg børne selv tager initiv til.

vi tager udgangspunkt i børnenes engagement og interesse, så deres læringsproces altid opleves meningsfyldt og sjov.

Sikre at alle børn udvikler sig på en måde, der passer til det enkelte barns behov, og at barnet kan bidrage til egen og andres læring.

støtte barnets nysgerrighed og tiltro til egen evner.

Hvad kan i som forælder gøre:

Støt op om jeres børns initiativ hvis det kommer og vil lege. Fx kunne det være, at jeres barn kom med en bold, så sæt jer ned og tril med bolden. Lad jeres børn være en vigtig og værdifulde deltager i de daglige gøremål fx lad barnet være med til at lægge vasketøjet ind i vaskemaskinen. mm

 

læringsmiljø:

Et læringsmiljø af høj kvalitet skabes, når der veksles mellem planlagt og spontane aktiveret, altid med udgangspunkt i børnenes engagement og interesse.

Det skaber vi ved at:

Overveje og skabe et læringsmiljø der giver børne mulighed for at skabe sig forskellige erfaringer

veksle mellem planlagt og spontan aktiviteter

altid tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesse

sikre at børne har ro og tid til, at lege de lege de selv rager intiativ til.

Arbejde med at give det enkle barn erfaring i børnefælleskabet.

støtte og værne om børnenes leg, som det centrale i læringsmiljøet.

 

Sammenhæng:

vi skaber sammenhæng i mellem alle vores værdigrundlag således, at der er en let glidende overgang til de forskellige læreplanstemaer.. vi skaber sammenhæng imellem os og div børnehaver hvor vi må komme. således at vi er med til at lette overgangen fra os til børnehave, når de skal videre ud i livet..

 

Vi har i mariehønen valgt at dokumentere vores håndhævning af vores læreplan bliver via børnenes mapper hvor der vil blive sat billeder af vores hverdag og tegninger mm samt sender vi MMS/ SMS til forælder løbende af deres børn og tekst hvor vi beskriver havd der foregår. Samt på hjemme og facebook side.
Fx. Vi graver kartofler op fra urtehaven. Tager et billede af det og sender det.
Vi har selvfølgelig via vores kontrakt fået godkendelse af forælder til at tag billeder osv.